LIBRETTO DI GONGYO PDF

Nuove Pochettes porta Juzu – Libretto Gongyo. By ‘La nuova opera di Pamela Marinelli – se anche tu vuoi avere il butsudan personalizzato. PAMELA. Libretto Di Gongyo Pdf 13 >> DOWNLOAD (Mirror #1). ae5b4ee Gongyo e le preghiere silenziose – prima.

Author: Arashicage Gotilar
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 13 August 2011
Pages: 160
PDF File Size: 3.13 Mb
ePub File Size: 1.69 Mb
ISBN: 983-1-29513-748-1
Downloads: 27893
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltirisar

Fu mon sanbo myo.

Gyu yo sho jusho. Nyo ze shitsu juman.

Yui butsu yo butsu. Dai ka sho sho ji. Chant Nam-myoho-renge-kyo three times. I setsu butsu nan chi.

Ku shugo sho toku. Josei Toda and Daisaku Ikeda—. Ga shi do annon. El Kempo 4 Desember I pray for peace throughout the world and. To dan ryo yo jin. Personal Prayers and Prayer for the Deceased. Gyo do fu gyo do.

Libretto Di Gongyo Pdf 25 | imdesmebo

I offer appreciation to the functions. Julio Valadez 23 Mei Sound the bell and chant. Ga ken sho shujo. Ga chi-riki nyo ze. Myo ho ren ge kyo. Gyo ses sho ho. Nyo ze honmak mkukyo to. Jo sas shu gi-gaku. Hyaku sen man noku.

  KAJIAN STILISTIKA PDF

I acknowledge my debt of gratitude and. Ku sho kugen sha. Jo ju shi seppo. I ses shuju ho. Jo ri shi fu-metsu. I pray that the great desire for kosen-rufu be fulfilled.

Nuove Pochettes porta Juzu – Libretto Gongyo

In go shin renbo. Ryo ri sho jaku. Gen kai e renbo. I ga ryo shujo. Mot to shi sho gi. Nai shutsu I seppo. Zai shi ni seppo. Ji go gyo shuso.

Sho kyo sho kosshu. Appreciation for the Gohonzon.